sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityVýberové konanie

výberové konanie_NEW.pdf (145.77KB)

Obec Skalka nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Centra sociálnych služieb v Skalke nad Váhom. Viac informácií v priloženom súbore.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka OcZ 11.pdf (199.35KB)

V prílohe je pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Venujte 2% z daní na podporu športu

(0.16KB)

Vážení športoví priatelia,

TJ SLOVAN Skalka nad Váhom je miestne občianske združenie podporujúce činnosť Obecného futbalového klubu. Môžete ho podporiť poskytnutím 2% z vašich daní. Viac info na http://www.skalkanadvahom.sk/index.php?strana=ofk_2percenta


Prerušenie distribúcie elektriny - Újazd

odstávka 22 02 2016 .pdf (709.82KB)

 Západoslovenská distribučná, akciová spoločnosť oznamuje odberateľom elektrickej energie v obci, že dňa 22. februára 2016 v čase od 08.30 do 11.30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie  v časti obce  Újazd.

Bližšia špecifikácia v priloženom súbore.


Výkup papiera

(0.16KB)

V sobotu 30.01.2016 od 11:30 do 12:00 hod. príde pred reštauráciu v Skale firma SAGI zo Žiliny vykupovať papier.

2,5 kg = 1 kotúčik  toaletný papier recyklovaný

3 kg    = 1 kotúčik toaletný papier MAXI (30 m)

4 kg    = 1 kotúčik toaletný papier celulózový

6 kg    = 1 kotúčik toaletný papier ECONOMY (68 m)

10 kg  = 1 balíček kuchynských utierok

1 kg    = 1 balíček hygienických vreckoviek

0,05 € = 1 kg noviny, letáky, časopisy

0,08 € = 1 kg vytriedený biely kancelársky papier

Vykupujú sa noviny, letáky a knihy bez tvrdej väzby, zviazané v balíkoch. Balíky nesmú obsahovať kartóny, lepenky a plastové fólie.


Upozornenie správy miestnych daní

(0.16KB)

Dovoľujeme si upozorniť občanov, že mesiac január je určený k plneniu oznamovacích povinností na úseku miestnych daní a poplatkov.

Povinnosť podať nové daňové priznanie majú všetci daňovníci, u ktorých došlo k zmene – nadobudnutiu, prírastku, úbytku, ale aj inej zmene nehnuteľností, ako je napríklad vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmena druhu pozemku, zmena druhu stavby a iné zmeny majúce vplyv na výšku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká držiteľovi psa, ktorý dosiahol vek 6 mesiacov. Nárok na oslobodenie od dane za psa vzniká držiteľovi preukazu ZŤP a ZŤP-S.

Ak daňovník alebo poplatník nesplní svoju oznamovaciu povinnosť k vzniku, zániku, alebo zmene daňovej  a poplatkovej povinnosti správca dane je oprávnený uložiť mu pokutu. 

Miestny poplatok za komunálny odpad sú povinné platiť všetky osoby s trvalým pobytom v obci a vlastníci nehnuteľností určených na trvalé, alebo prechodné bývanie. Pokiaľ sa osoba s trvalým pobytom na území obce nezdržuje z dôvodu, že pracuje napríklad v zahraničí  je povinná uvedenú skutočnosť hodnoverne preukázať. Za osoby s trvalým pobytom, ktoré sa nezdržujú v obci predkladá potvrdenia a prehlásenia na rok 2016 vlastník nehnuteľnosti. 

Sadzby daní a poplatkov a bližšie podmienky ich výberu sú určené vo všeobecne záväznom nariadení č. 3/2015, ktoré je dostupné na webovej stránke obce a na obecnom úrade.

Za porozumenie ďakujeme. 

OcÚ Skalka nad Váhom


 

 Nedeľa 17.12.2017,
meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com