sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityPozvánka na riadne zasadnutie OcZ

(0.14KB)

Zverejnené 2012-04-20

Pozývam Vás na trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa uskutoční  dňa 25.04.2012  t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Záložné právo v prospech ŠFRB na bytový dom
 5. Nájomná zmluva na vodohospodársky majetok
 6. Zmena uznesenia č. 17/2012 - výška prenájmu pod zariadenie MSAN Slovak Telecom
 7. Dodatok k zmluve – prebratie záväzku obce RVS s.r.o. Nemšová
 8. Informatívna správa riaditeľa CSS
 9. Predloženie záverečného účtu obce
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 11. Interpelácie poslancov
 12. Záver

Anton Horečný, starosta obce 


Pozvánka na verejné zhromaždenie

(0.14KB)

Zverejnené dňa : 2012-03-22

Na úradnej tabuli nájdete bližšie informácie k verejnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať dňa 26.03.2012 o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ.

http://skalkanadvahom.sk/index.php?strana=uradna_tabula

OcÚ Skalka nad Váhom


Štiepkovanie

(0.14KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Vážení občania, nachádzame sa v období, keď väčšina vlastníkov rodinných domov a záhrad vykonáva orezávanie stromov a kríkov.
Upozorňujeme, že spaľovanie takto vzniknutej drevnej hmoty na voľných priestranstvách je zakázané. Naopak, je žiadúce jej použitie do kompostu, alebo ako nástielku. K tomuto účelu je možné nahlásiť si štiepkovanie pomocou obecného štiepkovača.

Občania, ktorí majú o túto službu záujem, nech orezané konáre zo stromov a kríkov uskladnia na prístupnom mieste. Štiepkovať sa môžu konáre o maximálnej hrúbke do 8 cm. Uvedenú službu je možné vykonať iba v katastrálnych územiach našej obce a iba na traktorom voľne dostupnom mieste. Zároveň upozorňujeme, že uvedená služba je pre našich obyvateľov bezplatná a cudzím občanom mimo územia obce sa neposkytuje.

Svoje požiadavky na štiepkovanie môžete nahlásiť na obecný úrad osobne, alebo telefonicky v termíne do 30. marca 2012.

OcÚ Skalka n/Váhom


Jarné upratovanie

(0.14KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Vážení občania,

vyzývame Vás na spoluprácu pri jarnom upratovaní obce vyhrabaním trávnikov, pozametaním komunikácií a verejných priestranstiev pri rodinných domoch a chodníkoch. Vzniknutý odpad a uličné zmetky sa budú odvážať v dňoch 22 - 24. marca 2012 pomocou obecného traktora.

Za spoluprácu na čistejšom a krajšom prostredí v obci vopred ďakujeme.

OcÚ Skalka n/Váhom


Upozornenie - vznik požiarov

(0.14KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany
lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom
prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona
o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať
porasty bylín, kríkov a stromov
a zakladať oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Za porušenie uvedených

povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne ďalej žiada občanov, aby bez meškania ohlásili na telefónnych
číslach 150 alebo 112 každý požiar spozorovaný v prírodnom prostredí
a tak napomohli rýchlejšej lokalizácii a likvidácii požiaru.

150 


Zasadnutie OcZ

(0.14KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Dňa 19.03.2012 t.j. v pondelok o 17.00 hod.  sa v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom uskutoční riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce       
 4. Prerokovanie a schválenie  zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách
 5. Zmluva o prenájme vodohospodárskehomajetku obce s prevádzkovateľom TVS a.s.
 6. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech ŠFRB na bytový dom
 7. Návrh na schválenie dodatku k zmluve – prebratie záväzku obce RVS s.r.o. Nemšová
 8. Návrh na schválenie zmluvy o partnerskejspolupráci s neinvestičným fondom Beňadik
 9. Návrh na umiestnenie informačnej tabule – obec a región MAS Vršatec
 10. Prerokovanie žiadosti fy. Krajta o prenájom a povolenie výstavby billboardu na obecnom pozemku
 11. Prerokovanie prenájmu priestorov na prvom poschodí budovy športového areálu
 12. Návrh na prevádzkovanie športového areálu - poverenie riadením
 13. Doplnenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ
 14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
 15. Plán činnosti komisií obecného zastupiteľstva na rok 2012
 16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2012
 17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2011
 18. R ô z n e
 19. Interpelácie poslancov
 20. Záver

Starosta obce


 Streda 26.4.2017,
meniny má Jaroslava, zajtra Jaroslav.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com