sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityOznamovacia povinnosť

(0.19KB)

Pridané 2013-04-25

Vážení spoluobčania,

Obec plánuje ku koncu mesiaca máj začať  vyrubovať  miestne dane a poplatky na rok 2013.
V tejto súvislosti upozorňujeme občanov, aby si skontrolovali svoje ohlasovacie povinnosti. Pokiaľ u nich došlo ku vzniku, zmene alebo zániku daňovej povinnosti, uvedenú vec boli povinní ohlásiť obci ešte v priebehu mesiaca január. Týmto vyzývame občanov, ktorí  uvedenú povinnosť opomenuli, aby si v termíne do 30. apríla dodatočne ohlásili všetky zmeny, ktoré nastali v nehnuteľnostiach.
Dodatočne si môžete nahlásiť aj držbu psov. 

Príslušné tlačivá k vyplneniu  sú k dispozícii na internetovej stránke obce, alebo na obecnom úrade.

Zároveň upozorňujeme občanov, že v priebehu mesiaca máj bude v obci vykonaný fyzický súpis psov v obci po jednotlivých domoch a neskôr aj daňová revízia.

Obecný úrad Skalka nad Váhom


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

(0.19KB)

Pridané 2013-04-19

Pozývam Vás na  devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstvav Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať  dňa 24.04.2013 t.j. v stredu o 17.00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie,schválenie programu,
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Schválenie VZN č. 02/2013
 5. Schválenie nového organizačného poriadku CSS           
 6. Schválenie rozpočtu obce
 7. Schválenie nájomných zmlúv bytový dom
 8. Schválenie nájmu priestorov v prízemí OcÚ
 9. Rôzne žiadosti
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Starosta obce


 

Vývoz plastového odpadu

(0.19KB)

 Pridané 2013-04-12

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 18. apríla 2013 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozberaným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.


 

Akcia \"Vyčistime si svoju obec\" - upresnenie

(0.19KB)

Pridané 2013-04-11

V súvislosti s vyhlásenou akciou žiadame všetkých spoluobčanov, mládež, aj deti, aby dňa 13.04.2013 vyčistili a upravili okolie svojich obydlí, chodníky, trávniky a zeleň.

Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o vyčistenie verejných priestranstiev, aby sa zišli v sobotu  13. apríla 2013 o 9.30 hod. pred budovou obecného úradu. Dobrovoľníci z časti obce Újazd budú mať zraz v tom istom čase pri autobusovej zastávke v Újazde. Je potrebné si priniesť so sebou rukavice, prípadne vedro, hrable alebo metlu. Na mieste si rozdelíme vrecia na odpad a dohodneme podrobnosti.

Uličné zmetky - prach a kamennú drvinu pri hlavných cestách budú odvážať v pondelok 15.04.2013 zamestnanci Správy ciest TSK.

OcÚ Skalka nad Váhom


 

Vývoz komunálneho odpadu

(0.19KB)

Zverejnené 2013-03-28

Považská odpadová spoločnosť oznamuje, že riadny vývoz komunálneho odpadu z obce sa uskutoční v piatok 05. apríla 2013

OcÚ Skalka n/V


Výzva

(0.19KB)

Zverejné 2013-03-27

VÁŽENÍ OBČANIA!

Obec Skalka nad Váhom v spolupráci kultúrnou komisiou a komisiou pre verejný poriadok vyhlasujú akciu „VYČISTIME SI SVOJU OBEC“ ktorá sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2013.

Týmto vyzývame všetkých spoluobčanov, mládež, aj deti, aby v tento deň vyčistili a upravili okolie svojich obydlí, chodníky, trávniky a zeleň.

Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o vyčistenie verejnýchpriestranstiev, aby sa zišli v sobotu 13. apríla 2013 o 9.30 hod. pred budovou obecného úradu. Prineste si so sebou rukavice, prípadne vedro, hrable alebo metlu. Na mieste si rozdelíme vrecia na odpad  a dohodneme podrobnosti.

Ak máte návrhy na konkrétnu lokalitu, ktorú treba vyčistiť, nahláste ju na Obecný úrad do 05.04.2013.

Akcia „VYČISTIME SI SVOJU OBEC“ bude vyhodnotená na slávnosti stavania mája dňa 30.04.2013.

OcÚ Skalka nad Váhom


 

 

 Utorok 25.9.2018,
meniny má Vladislav, zajtra Edita.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com