sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityŽiadosť TVS a.s.

(0.19KB)

Zverejnené 2012-11-28

Oznam prevádzkovateľa verejného vodovodu : http://www.skalkanadvahom.sk/docs/vyhlasky/žiadosť%20TVS.jpg


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

(0.19KB)

Zverejnené: 2012-11-24

Pozývam Vás na šestnáste  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať  dňa 28.11.2012 t.j. v stredu o 17.00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:  

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Prerokovanie zmeny štatútu obce na základe upozornenia prokurátora
 5. Prerokovanie  nájomných zmlúv v bytovom dome
 6. Pracovný návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 7. Opakované prerokovanie investičnej akcie „Obnova a rozvoj obcí – rekonštrukcia
  verejného priestranstva v obci Skalka nad Váhom“.
 8. Rôzne – žiadosti
 9. Záver

Anton Horečný, starosta obce 


Zber elektronického odpadu

(0.19KB)

Zverejené 2012-11-13

Vážení občania,

obecný úrad Skalka nad Váhom v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v pondelok 26.11.2012 o 8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Starosta obce


Prerušenie dodávok el. energie

(0.19KB)

Zverejneé 2012-11-13

Západoslovenská energetika oznamuje odberateľom elektrickej energie v obci, že plánuje nasledovné odstávky:

http://www.skalkanadvahom.sk/index.php?strana=vyhlasky


Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OcZ

(0.19KB)

Zverejnené 2012-10-26

Pozývam Vás na  pätnáste - mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať  dňa 29.10.2012 t.j. v pondelok o 18.00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom .

Program:

1. Otvorenie

2. Návrh na prijatie úveru – Municipálny úver – Univerzál na účely:

           - dofinancovanie investičnej akcie na rekonštrukcii Kultúrneho domu

           - financovanie investičnej akcie v Centre sociálnych služieb

           - úhradu záväzkov po lehote splatnosti

3. Návrh na schválenie investičnej akcie „Obnova a rozvoj obcí – rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Skalka nad Váhom“.

4. Záver

 

Anton Horečný, starosta obce


Výberové konanie

(0.19KB)
Zverejnené :2012-10-25
 
Obec Skalka nad Váhom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základná škola s materskou školou,
  Skalka nad Váhom 103
 
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 •   
 • absolvovanie 1. atestácie (1.kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
 •   
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 
 
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 •   
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 •   
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 •   
 • profesijný životopis
 •   
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 •   
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 16.11.2012 do 12.00 hod. na adresu: Obec Skalka nad Váhom, Obecný úrad, Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie".

Starosta obce


 Utorok 25.9.2018,
meniny má Vladislav, zajtra Edita.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com