sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityUpozornenie - vznik požiarov

(0.19KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany
lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom
prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona
o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať
porasty bylín, kríkov a stromov
a zakladať oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Za porušenie uvedených

povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne ďalej žiada občanov, aby bez meškania ohlásili na telefónnych
číslach 150 alebo 112 každý požiar spozorovaný v prírodnom prostredí
a tak napomohli rýchlejšej lokalizácii a likvidácii požiaru.

150 


Zasadnutie OcZ

(0.19KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Dňa 19.03.2012 t.j. v pondelok o 17.00 hod.  sa v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom uskutoční riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce       
 4. Prerokovanie a schválenie  zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách
 5. Zmluva o prenájme vodohospodárskehomajetku obce s prevádzkovateľom TVS a.s.
 6. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech ŠFRB na bytový dom
 7. Návrh na schválenie dodatku k zmluve – prebratie záväzku obce RVS s.r.o. Nemšová
 8. Návrh na schválenie zmluvy o partnerskejspolupráci s neinvestičným fondom Beňadik
 9. Návrh na umiestnenie informačnej tabule – obec a región MAS Vršatec
 10. Prerokovanie žiadosti fy. Krajta o prenájom a povolenie výstavby billboardu na obecnom pozemku
 11. Prerokovanie prenájmu priestorov na prvom poschodí budovy športového areálu
 12. Návrh na prevádzkovanie športového areálu - poverenie riadením
 13. Doplnenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ
 14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
 15. Plán činnosti komisií obecného zastupiteľstva na rok 2012
 16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2012
 17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2011
 18. R ô z n e
 19. Interpelácie poslancov
 20. Záver

Starosta obce


Voličské preukazy

(0.19KB)

Zverejnené: 2012-03-07

V súvislosti s konaním volieb do NR SR oznamujeme občanom, ktorí budú potrebovať voličský preukaz, že ho si môžu vyžiadať do 07.03.2012 do 17.00 hod. na obecnom úrade.

OcÚ Skalka nad Váhom


Prerušenie distribúcie elektrickej energie

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2012-03-04

 Prerušenie distribúcie el.energie

OcÚ Skalka nad Váhom


Oznam - všeobecný lekár

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2012-02-29

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Roman Podolák oznamuje pacientom, že od 05.03.2012  do 09.03.2012 ordinovať nebude.

V súrnych prípadoch zastúpuje MUDr. Guller v Hornej Súči.

OcÚ Skalka n/V


Výstraha SHMÚ

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2012-02-29

Upozorňujeme, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal nasledovné výstrahy:

- Hydrologickú výstrahu  I. stupeň, ktorá platí  až do odvolania. V povodí tokov je potrebné dodržiavať zvýšenú ostražitosť.

- Meteorologickú výstrahu II. stupeň pre celý územný obvod Trenčianskeho kraja od 28.2.2012, 20:00 hod - do 29.2.2012 19:00 hodiny.      Vietor v nárazoch bude dosahovať silu až 25 - 33 m/s, čo predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

 112


 Pondelok 18.6.2018,
meniny má Vratislav, zajtra Alfréd.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com