sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityMedzinárodný cyklistický pretek

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-06-03

Oznamujeme občanom, že Malopoľský cyklistický zväz v Poľsku a Obec Dohňany, pod záštitou predsedov samosprávnych krajov MUDr. Pavla Sedláčka a Ing. Juraja Blanára, poriadajú medzinárodný cyklistický pretek Karpatský pretek kuriérov U-23 Tarnow-Dohňany.

Dňa 09.06.2011, t.j. vo štvrtok  sa uskutoční  I. etapa preteku, ktorá v čase od 16.15 do 16.43 hod. bude prebiehať aj našou obcou smerom z Nemšovej na Zamarovce a z Hrabovky na Nemšovú.

Žiadame občanov, aby v čase prejazdu pretekov vylúčili  voľný pohyb detí, zvierat a mechanizmov na ceste.  Počas  pretekov  môžete prísť pretekárov vhodným spôsobom povzbudiť, zároveň je však potrebné dodržať  čistotu komunikácie a zásady bezpečnosti.

OcÚ Skalka nad Váhom


Oznámenie k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov

(0.2KB)

Vážení občania, ak máte záujem o elektronické vyplnenie sčítacích tlačív, formuláre Vám pomôžeme vyplniť aj na obecnom úrade, kde sa nachádza výpočtová technika vybavená internetom. V prípade záujmu si prineste obálky s kódom a heslom, ktoré Vám boli doručené do domácností. Uvedenú možnosť  môžete využiť  počas úradných hodín do 29. mája 2011.

OcÚ Skalka nad Váhom


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

(0.2KB)

Vážení občania, v týchto dňoch začínajú naše domácnosti navštevovať sčítací komisári.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Jeho výsledkom je prehľad o štruktúre obyvateľstva, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, o úrovni bývania, domovom a bytovom fonde. Údaje, ktoré poskytnete pri  sčítaní, sa týkajú napríklad  vzdelania, ekonomickej aktivity, dochádzky za prácou a do školy, pohybu obyvateľstva a následne nárokov na dopravu, služby, infraštruktúru atd.

Sčítanie pomáha zabezpečiť údaje, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach spoločnosti a pri prognózovaní jej ďalšieho vývoja. Sčítaním zároveň zanechávame generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom, ako sme žili my, ich predkovia.

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov si obyvatelia budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či sčítacie tlačivá vyplnia v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Sčítanie sa vzťahuje podľa § 2 ods. 4 zákona o sčítaní na:
- obyvateľov (fyzické osoby, ktoré majú v čase sčítania trvalý alebo obvyklý pobyt na území SR, alebo sa na území SR dočasne zdržiavajú), vzťahuje sa aj na cudzincov s pobytom na území SR kratším ako 90 dní, ktorí sú povinní podľa § 3 ods. 2 zákona o sčítaní poskytnúť údaje v obmedzenom rozsahu (pohlavie, dátum narodenia a štátna príslušnosť),
- na každú budovu (obývanú aj neobývanú) určenú na bývanie, alebo inú budovu , ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania,
- byty (obývané aj neobývané) a na všetky iné obydlia a prístrešia (rekreačné objekty, núdzové obydlia, prevádzkové budovy a iné), v ktorých v rozhodujúcom okamihu sčítania niekto býval, alebo trávil odpočinok.


Rozhodujúcim okamihom sčítania pre zápis údajov do sčítacích tlačív je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Čas sčítania stanovila vláda Slovenskej republiky od 13. mája do 6. júna 2011. V ustanovenom čase sa zisťujú údaje v listinnej podobe od 21. mája do 6. júna 2011, v elektronickej forme od 21. mája do 29. mája 2011. Od 13. mája do 20. mája 2011 sčítací komisár navštívi domácnosti vo svojom sčítacom obvode, požiada o vyplnenie sčítacích tlačív (formulár A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) v listinnej podobe, alebo elektronickej forme. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár navštívi domácnosti a zozbiera vyplnené sčítacie formuláre v listinnej podobe od obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronicky.


Žiadame všetkých občanov, aby rešpektovali pokyny sčítacích komisárov. Počas výkonu činnosti sa sčítací komisár musí preukázať osobitným poverením, ktoré mu vydá starosta obce. Sčítací komisár musí zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil a v prípade potreby je povinný na požiadanie obyvateľa vyplniť sčítacie tlačivo. Sčítacími komisármi v obci Skalka nad Váhom sú: Lucia Tvarohová, Zuzana Rabšíková, Miroslava Hejdišová, Ivana Krišková, Júlia Mičatková, náhradník: Alena Bulejková.

Pokiaľ sa chcete elektronicky sčítať na obecnom úrade, príďte počas úradných hodín a prineste si obálku s heslom. Prípadné otázky a nejasnosti ohľadom sčítania môžete konzultovať so zamestnancom: Ľudmila Žúžiová, tel: 032/6584224

OcÚ Skalka nad Váhom


Riaditeľské voľno

(0.2KB)

Riaditeľ Základnej školy s Materskou školou v Skalke nad Váhom oznamuje rodičom detí, že z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie vyhlasuje na štvrtok 12. mája 2011 riaditeľské voľno.

Prevádzka základnej a materskej školy sa obnoví v piatok 13. mája 2011.

OcÚ Skalka nad Váhom


Odstávka elektrickej energie

(0.2KB)

Západoslovenská energetika a.s. oznámila obci, že z dôvodu vykonávania práce na elektrických rozvodných zariadeniach dňa 12.mája 2011 v čase od 07.00 hod. do 17.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie časti obce Skalská Nová Ves (s výnimkou časti Hejdiš a Staník) a celá časť obce Újazd.

OcÚ Skalka nad Váhom


PRENÁJOM PRIESTOROV

(0.2KB)

Obec Skalka nad Váhom ponúka na prenájom vo viacúčelovej budove obecného úradu

  • kancelárske priestory o podlahovej ploche 86 m2

  • výrobné priestory o podlahovej ploche 219 m2

  • skladové priestory o podlahovej ploche 54 m2

Info: 032 / 6584 224, 0905 742 125, prípadne e-mailom.

OcÚ  Skalka nad Váhom


 Utorok 13.11.2018,
meniny má Stanislav, zajtra Irma.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com